• Vitajte na stránke STK RIMAVSKÁ SOBOTA, Sobôtka VII/34, Rimavská Sobota, Slovensko

Každé vozidlo sa musí v pravidelných intervaloch podrobiť prevereniu technickej spôsobilosti.

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je okrem iného povinný:

  • ustanovených lehotách (od 1 – 4 rokov) bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej (TK) a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej (EK),
  • bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej:
  1. ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
  2. ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o opätovnom schválení vozidla, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
  3. ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v osobitnom konaní o vydaní osvedčenia o evidencii vybraným kategóriám vozidiel, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
  4. ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo osvedčenia o emisnej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla.

Pokutu 166 € uloží obvodný úrad dopravy prevádzkovateľovi vozidla za každé vozidlo, ktoré nepodrobil v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej.

Pokutu 66 € uloží obvodný úrad dopravy prevádzkovateľovi vozidla za každé vozidlo, ktoré nepodrobil v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej alebo emisnej kontrole administratívnej.

TK
EK
KO