• Vitajte na stránke STK RIMAVSKÁ SOBOTA, Sobôtka VII/34, Rimavská Sobota, Slovensko

Emisná kontrola

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených vyhláškou č. 578/2006 Z. z.. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly.

Emisnou kontrolou sa kontroluje motorové vozidlo:

 • so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom,
 • so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom,
 • so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
 • so vznetovým motorom,
 • so vznetovým motorom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
 • so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na plynné palivo,
 • so zážihovým motorom prestavaným na alternatívny pohon plyn.
Druhy emisných kontrol

Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná. Na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej možno vykonávať aj emisné kontroly zvláštne a administratívne.

Emisné kontroly motorových vozidiel sa členia na

 • emisnú kontrolu pravidelnú,
 • emisnú kontrolu zvláštnu,
 • emisnú kontrolu administratívnu.

Praktická rada: Rozsah emisných kontrol stanovuje vyhláška č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Emisnú kontrolu pravidelnú nenahrádza emisná kontrola zvláštna alebo administratívna, okrem emisnej kontroly administratívnej vykonávanej na základe uloženia tejto povinnosti obvodným úradom dopravy v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle (pozri prv uvedený text).

Emisné kontroly možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla na ktoromkoľvek pracovisku emisnej kontroly.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené. Emisná kontrola sa nevykoná, ak

 • nemožno naštartovať motor,
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo
 • vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení.

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na emisnú kontrolu doklady. Bez predloženia ustanovených dokladov technik emisnej kontroly nesmie vykonať emisnú kontrolu.

Pri emisnej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Na výzvu poverenej osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný bezplatne poskytnúť vozidlo, ktoré sa nachádza na pracovisku emisnej kontroly alebo v priestore pracoviska, na opakované vykonanie emisnej kontroly. Oprávnená osoba emisnej kontroly je povinná umožniť na vlastné náklady vykonanie emisnej kontroly; opakovanú emisnú kontrolu vykoná technik emisnej kontroly pod dozorom osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor.

Počas emisnej kontroly sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla.

Emisné kontroly pravidelné

V lehote od jedného roka do štyroch rokov podlieha emisnej kontrole pravidelnej:

 •  motorové vozidlo, ktoré je evidované v SR a nie je dočasne alebo natrvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách,
 • jednotlivo dovezené motorové vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní emisnej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v SR,
 • jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretej krajiny pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v SR,
 • opätovne schvaľované vozidlo.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný na vlastné náklady podrobiť vozidlo emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak o tom rozhodol príslušný obvodný úrad dopravy.

Tejto emisnej kontrole podlieha vozidlo:

 • kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
 • kategórie M1 a N1 so vznetovým motorom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
 • kategórie M2, M3, N2 a N3 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 • kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 • kategórie T v lehote dvoch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách, počnúc 1. januárom 2009,
 • kategórie M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 • kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom v jednoročných lehotách.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja a vozidlo kategórie L.

Praktická rada: Doklady, ktoré je nutné predložiť pri tomto druhu emisnej kontroly:

 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná vo forme prestavby vozidla.
Hodnotenie stavu vozidla

Pri emisnej kontrole sa stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia dvojstupňovou klasifikáciou.

Na základe výsledku hodnotenia stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov je motorové vozidlo

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Hodnotenie stavu vozidla a závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách je oprávnená osoba emisnej kontroly a poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel povinná evidovať v automatizovanom informačnom systéme.

Doklad o vykonaní emisnej kontroly

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly pravidelnej a administratívnej je

 • vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla,
 • Osvedčenie o emisnej kontrole a
 • vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly zvláštnej, je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla.

Vyznačeným Osvedčením o emisnej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike splnenie stanovených podmienok o vykonaní emisnej kontroly. Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte, dokladmi o vykonaní emisnej kontroly sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte.

Praktická rada: Ak je vozidlo pri takejto emisnej kontrole vyhodnotené ako:

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o emisnej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním; perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí technik emisnej kontroly, ktorý emisnú kontrolu vykonal,
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly sa nezapisuje; osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.

Ak sa pri emisnej kontrole motorové vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla z pracoviska emisnej kontroly.