• Vitajte na stránke STK RIMAVSKÁ SOBOTA, Sobôtka VII/34, Rimavská Sobota, Slovensko

Technická kontrola

Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

V stanici technickej kontroly sa môžu vykonávať technické kontroly vozidiel všetkých kategórií.

Technické kontroly v stanici technickej kontroly smú vykonávať len oprávnené osoby technickej kontroly, ktoré majú udelené oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly pravidelnej aj na kategórie vozidiel N3, O4, T, C, R, PS a LS, a to po predchádzajúcom písomnom súhlase príslušného obvodného úradu dopravy. Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje:

 • brzdová sústava,
 • riadenie,
 • nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby,
 • rám a karoséria,
 • osvetlenie a svetelná signalizácia,
 • predpísaná a zvláštna výbava,
 • ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky,
 • zaťaženie životného prostredia,
 • identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.

Na vykonávanie technickej kontroly sa smú používať len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená Ministerstvom dopravy a rozvoja SR. Meradlá a prístroje musia byť platne overené alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú.

Druhy technických kontrol

Základným druhom technickej kontroly je technická kontrola pravidelná. Technické kontroly sa členia na:

 • technickú kontrolu pravidelnú,
 • technickú kontrolu pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách,
 • technickú kontrolu zvláštnu,
 • technickú kontrolu administratívnu,
 • technickú kontrolu na prepravu nebezpečných vecí,
 • technickú kontrolu na vydanie prepravného povolenia,
 • opakovanú technickú kontrolu.

Praktická rada: Rozsah technických kontrol stanovuje vyhláška č. 578/2006 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Každý typ technickej kontroly možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla v ktorejkoľvek stanici technickej kontroly, ktorá je oprávnená na jej vykonanie.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, nezaťažené, s povinnou výbavou. Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musí na technickú kontrolu pristaviť vydezinfikované. Technická kontrola sa nevykoná, ak

 • nemožno naštartovať motor,
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo
 • vozidlo má poruchu na plynovom zariadení.

Pred začatím technickej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na technickú kontrolu doklady. Bez predloženia ustanovených dokladov kontrolný technik nesmie vykonať technickú kontrolu.

Praktická rada: Druhy dokladov, ktoré je nutné predložiť, stanovuje vyhláška č. 578/2006 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

V prípade technickej kontroly pravidelnej prevádzkovateľ alebo vodič vozidla predkladá:

 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná tak, že došlo k prestavbe vozidla,
 • platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha.

Vyhláška stanovuje aj doklady, ktoré je nutné predložiť v prípade ostatných typov technických kontrol.

Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby. Na výzvu osoby oprávnenej vykonať štátny odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný bezplatne poskytnúť vozidlo, ktoré sa nachádza v priestore stanice technickej kontroly, na opakované vykonanie technickej kontroly. Oprávnená osoba technickej kontroly je povinná umožniť na vlastné náklady vykonanie technickej kontroly; opakovanú technickú kontrolu vykoná kontrolný technik pod dozorom osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor.

Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

Technické kontroly pravidelné

V lehote od jedného roka do štyroch rokov podlieha technickej kontrole pravidelnej:

 • vozidlo, ktoré je evidované v SR, a nie je dočasne alebo natrvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách,
 • jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní technickej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v SR,
 • jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretej krajiny pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v SR,
 • opätovne schvaľované vozidlo.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak o tom rozhodol príslušný obvodný úrad dopravy, v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

Tejto technickej kontrole podlieha vozidlo:

 • kategórie L1e a L2e v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách, počnúc 1. júlom 2008,
 • kategórie L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, N1, O1 a O2 v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
 • kategórie M2, N2, N3, O3 a O4 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 • kategórie M3 po prvom prihlásení do evidencie periodicky v jednoročných lehotách, po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách,
 • kategórie M, N a O používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
 • kategórie T a R v lehote dvoch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách, počnúc 1. januárom 2009,
 • kategórie L, M, N, O, T a R používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách.

Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v osvedčení o evidencii nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z identifikačného čísla vozidla VIN.

Hodnotenie technického stavu vozidla

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou.

Na základe výsledku hodnotenia technického stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek je vozidlo

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo
 • dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, alebo
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Hodnotenie technického stavu vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách je oprávnená osoba technickej kontroly a poverená technická služba technickej kontroly vozidiel povinná evidovať v automatizovanom informačnom systéme.

Doklad o vykonaní technickej kontroly

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej a administratívnej, je

 • vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla,
 • Osvedčenie o technickej kontrole a
 • vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.

Praktická rada: Ak je vozidlo pri takejto technickej kontrole vyhodnotené ako:

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním; perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí kontrolný technik, ktorý technickú kontrolu vykonal,
 • dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa obmedzí odo dňa vykonania na 30 dní; osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydáva,
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa nezapisuje; osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydáva.

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách, je vyznačený Protokol o technickej kontrole pred schválením jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného vozidla na premávku na pozemných komunikáciách.

Dokladom o technickej kontrole zvláštnej je vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla.

Dokladom o vykonaní technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí, je vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla a Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí.

Dokladom o vykonaní technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia je vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla a Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia.

Dokladom o vykonaní opakovanej technickej kontroly je vyznačený doklad podľa predchádzajúcich odsekov.

Vyznačeným Osvedčením o technickej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike splnenie stanovených podmienok o vykonaní technickej kontroly. Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte Európskych spoločenstiev (ďalej len “členský štát”), dokladmi o vykonaní technickej kontroly sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte.

Ak sa pri kontrole technického stavu vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla zo stanice technickej kontroly.

Cestná technická kontrola

Cestnou technickou kontrolou sa rozumie vopred neoznámená a neočakávaná kontrola technického stavu vozidla vykonávaná Policajným zborom pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky samostatne alebo v spolupráci s oprávnenou osobou technickej kontroly prostredníctvom kontrolného technika mimo stanice technickej kontroly alebo oprávnenou osobou emisnej kontroly prostredníctvom technika emisnej kontroly mimo pracoviska emisnej kontroly na vozidle kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4.

Cestná technická kontrola sa nevykonáva na vozidle, ktoré bolo podľa údajov uvedených v dokladoch vozidla v posledných troch mesiacoch podrobené kontrole technického stavu – pravidelnej, zvláštnej alebo opakovanej, alebo cestnej technickej kontrole, okrem prípadov zjavných chýb alebo zistených nezrovnalostí na vozidle alebo v predložených dokladoch vozidla

Cestná technická kontrola pozostáva z kontroly dokladov – osvedčenia o evidencii a technického osvedčenia vozidla a z jedného alebo z obidvoch nasledujúcich hľadísk:

 • vizuálne posúdenie technického stavu stojaceho vozidla,
 • kontrola a vykonanie zápisu do Správy o cestnej technickej kontrole vozidla.

Ak sa pri cestnej technickej kontrole vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, kontrolný orgán môže uložiť vodičovi vozidla povinnosť podrobiť vozidlo technickej kontrole v stanici technickej kontroly.

Nebezpečné chyby zistené cestnou technickou kontrolou na vozidle evidovanom v členskom štáte okrem vozidla evidovaného na území Slovenskej republiky, v dôsledku ktorých sa vozidlo musí vyradiť z premávky na pozemných komunikáciách dočasne, kým sa chyby neodstránia, kontrolný orgán priebežne oznamuje príslušným úradom členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované alebo uvedené do prevádzky, a ministerstvu. Oznámením je kópia Správy o cestnej technickej kontrole vozidla. Spolu s oznámením sa zasiela aj žiadosť o prijatie opatrení voči tomu, kto zistené chyby zapríčinil.

Dokladom o vykonaní cestnej technickej kontroly vozidla je Správa o cestnej technickej kontrole vozidla, do ktorej sa zapíše aj uloženie blokovej pokuty. Druhopis správy je kontrolný orgán povinný odovzdať vodičovi vozidla.